skip to Main Content
06-22494886 info@simmestalent.nl

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid van de voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Simmes Talentontwikkeling & Verandermanagement.

Artikel 2 Aanmelding en inschrijving
2.1 De coachee ontvangt tijdens de intake een intakeformulier. Het intakeformulier dient volledig ingevuld te worden geretourneerd.

Artikel 3 Betaling
3.1 Facturen worden binnen 4 werkdagen per email verstuurd aan de coachee of opdrachtgever.
3.2 De factuur dient binnen 14 dagen te worden betaald, op rekeningnummer: NL29RABO 0308180852.
3.3 Bij te late betaling kan (na een betalingsherinnering) de begeleiding worden stopgezet en zal een incassoprocedure worden gestart. Kosten die verband houden met een incassoprocedure komen voor rekening van de coachee of opdrachtgever.
3.4 De coachee/opdrachtgever is verantwoordelijk voor de betaling van de factuur, tenzij anders is afgesproken. De betalingsverplichting aan Simmes Talentontwikkeling & Verandermanagement staat los van mogelijke vergoedingen door verzekeraars, PGB of andere vergoedingsmogelijkheden.

Artikel 4 Begeleiding
4.1 Simmes Talentontwikkeling & Verandermanagement heeft een inspanningsverplichting en zal dienaangaande al haar professionaliteit inzetten om de coachee zo goed mogelijk te begeleiden. De coach heeft echter geen resultaatverplichting. Dit betekent dat de coachee zelf verantwoordelijk is voor de gevolgen van de begeleiding.

Artikel 5 Aansprakelijk
5.1 Simmes Talentontwikkeling & Verandermanagement is niet aansprakelijk wanneer door welke oorzaak dan ook, op enigerlei wijze aan de coachee en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.
5.2 Simmes Talentontwikkeling & Verandermanagement is niet aansprakelijk op het moment dat de coachee op enige andere wijze schade lijdt.
5.3 Simmes Talentontwikkeling & Verandermanagement is niet aansprakelijk voor de lichamelijke- dan wel geestelijke gesteldheid van de coachee. Dit geldt zowel tijdens als na afloop van de coachingsessies.

Artikel 6 Afmelding en annulering
6.1 Afspraken moeten uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd. Afmeldingen daarna worden in rekening gebracht. Afmelden kan zowel telefonisch als via mail.

Artikel 7 Klachtenregeling en ethische code
7.1 Simmes Talentontwikkeling & Verandermanagement werkt volgens de Ethische gedragscode van de NOLOC Vereniging voor loopbaanprofessionals en is tevens lid van deze beroepsorganisatie.

Artikel 8 Geheimhoudingsplicht
8.1 De coach van Simmes Talentontwikkeling & Verandermanagement verplicht zich geen informatie van de coachee te verstrekken aan derden, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming door coachee is gegeven. Persoonlijke gegevens zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden en zullen na de coachsessie verwijderd worden.

Back To Top