Skip to content
06-22494886 info@simmestalent.nl

Algemene Voorwaarden Simmes Talentontwikkeling & Verandermanagement
versie oktober 2022
Op alle overeenkomsten tussen Simmes, Opdrachtgever en Coachee zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn te downloaden via www.simmestalent.nl en op te slaan. Daarnaast zijn de voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie.

Definities:
Opdrachtnemer: de eenmanszaak Simmes Talentontwikkeling & Verandermanagement ingeschreven in het Handelsregister onder het nummer: 64823385, zijnde opdrachtnemer.
Opdrachtgever: de natuurlijk- of rechtspersoon die gebruik wenst te maken van de aangeboden dienstverlening door Opdrachtnemer, dan wel Opdrachtnemer Opdracht geeft, dan wel met Opdrachtnemer hiertoe een overeenkomst sluit. Opdrachtgever kan zowel ten behoeve van zichzelf, dan wel ten behoeve van een medewerker dan wel derden Opdracht geven.
Opdracht: de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, welke ziet op alle door Opdrachtnemer verrichte en te verrichten Diensten ten behoeve van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst. De Opdracht is gezien de aard niet uitdrukkelijk beperkt tot de in de Opdracht omschreven diensten, doch ziet ook op de Diensten/werkzaamheden die voortvloeien uit, dan wel (indirect) verband houden met de Opdracht in de ruimste zin van het woord.
Coachee: de natuurlijk persoon die deelneemt aan een (begeleidings)traject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.
Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel indirect verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Toepasselijkheid en totstandkoming Overeenkomst:
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Opdracht die aan Opdrachtnemer wordt gegeven en op alle rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, diensten en overeenkomsten en alle handelingen die door Opdrachtnemer worden verricht ten behoeve van de Opdracht/Diensten. De toepasselijkheid van enige algemene of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Afwijking van de algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
3. De Opdracht komt tot stand door aanvaarding door Opdrachtnemer van de door Opdrachtgever verstrekte Opdracht tot dienstverlening, dan wel door aanvaarding door Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer aangeboden Diensten.
4. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten/Diensten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
Offertes en totstandkoming overeenkomst:
5. Alle door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.
6. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van lid 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben ook een Overeenkomst gesloten indien Opdrachtnemer een tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.
7. De Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de Opdracht heeft verstrekt. Wanneer na de opdrachtverstrekking blijkt dat de door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn danwel gewijzigd zijn, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor de in de offerte vermelde prijzen en termijnen aan te passen.
8. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Uitvoering Overeenkomst:
9. Opdrachtnemer zal de Opdracht/Diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, het bereiken van het beoogde resultaat wordt nimmer gegarandeerd.
10. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens c.q. informatie, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
11. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding.
12. Op grond van geldende regelgeving is Opdrachtnemer onder meer verplicht de identiteit van de Opdrachtgever en Coachee vast te stellen en persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats volgens de privacyverklaring zoals te raadplegen op www.simmestalent.nl en welke privacyverklaring op verzoek kosteloos wordt verstrekt.
13. Opdrachtnemer verplicht zich geen informatie van de Coachee te verstrekken aan derden/Opdrachtgever, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming door Coachee is gegeven. Persoonlijke gegevens zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden en zullen na de voltooiing van de Opdracht/Diensten verwijderd worden.
14. De Opdrachtgever stemt ermee in dat Opdrachtnemer bij communicatie gebruik maakt van al dan niet door derden aangeboden digitale communicatiemiddelen en diensten voor opslag van gegevens. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke diensten.
Aansprakelijkheid en uitsluiting:
15. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht, dan wel het leveren van Diensten. Deze aansprakelijkheid is voor gevallen die onder de dekking van een aansprakelijkheidsverzekering vallen beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval daadwerkelijk uitkeert, vermeerderd met het eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Indien een aansprakelijkheidsverzekering ontbreekt, dan wel een aansprakelijkheid niet onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering valt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de uitvoering van de Opdracht/Dienst in rekening is gebracht, welk bedrag is gemaximeerd tot het bedrag van het honorarium (dat verband houdt met de schadeveroorzakende gebeurtenis) in de drie maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis in rekening is gebracht aan Opdrachtgever. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één schadeveroorzakende gebeurtenis. Voornoemde beperking van aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet, dan wel bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.
16. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid, onjuistheid of gebrekkigheid in de door of namens Opdrachtgever/Coachee verstrekte informatie. Informatieverstrekking kan daarbij op iedere mogelijke wijze plaatsvinden, waaronder maar niet uitsluitend mondeling, schriftelijk, email of enig ander communicatiemiddel.
17. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade geleden door derden als gevolg van de uitvoering van een Opdracht en/of Diensten.
18. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken te gevolge van ernstige tekortkomingen van Opdrachtnemer
19. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart één jaar na de dag waarop de Opdrachtgever met eventuele schade bekend is geworden en vervalt uiterlijk na drie jaar.
Honorarium, kosten, betaling, voorschot, opschorting en beëindiging:
20. In geval sprake is van meerdere Opdrachtgevers, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de (betalings)verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst/verrichte Diensten,
21. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen wordt het honorarium berekend door vermenigvuldiging van het aantal gewerkte uren met het overeengekomen uurtarief dat door Opdrachtnemer is vastgesteld. Het uurtarief kan na verloop van enige tijd worden aangepast c.q. verhoogd.
22. Indien als honorarium een vastgesteld bedrag is overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd in aanvulling daarop een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, voor zover de in de Opdracht opgenomen diensten te boven gaan, hetgeen Opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is.
23. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd, lonen en/of prijzen wijzigen, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen tarieven aan te passen.
24. Naast het honorarium brengt Opdrachtnemer de ten behoeve van de Opdracht gemaakte of te maken (on)kosten en de verschuldigde verschotten, separaat in rekening.
25. Opdrachtnemer is gerechtigd te allen tijde – waaronder maar niet uitsluitend bij de aanvang dan wel gedurende de Opdracht – een onmiddellijk te betalen voorschotbedrag te verlangen voor zowel het te verwachten honorarium, als verschotten en/of (on) kosten, alvorens zij overgaat tot (nadere) uitvoering van de Opdracht.
26. Alle door Opdrachtnemer in rekening te brengen bedragen worden verhoogd met de toepasselijke BTW en andere verplichte belastingen, toeslagen en vergelijkbare verhogingen.
27. De betalingstermijn is 8 dagen te rekenen vanaf de declaratiedatum, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen c.q. medegedeeld door Opdrachtnemer. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
28. Betalingen dienen plaats te vinden op de door Opdrachtnemer kenbaar gemaakte bankrekeningnummer en tenaamstelling onder vermelding van het declaratienummer.
29. Bij gebreke van tijdige en volledige betaling is Opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke handelsrente bij de Opdrachtgever in rekening te brengen, maar is Opdrachtnemer ook gerechtigd haar dienstverlening op te schorten of te beëindigen. In geval van opschorting of beëindiging is Opdrachtnemer geenszins schadeplichtig jegens Opdrachtgever. Indien tijdige en volledige betaling uitblijft en Opdrachtnemer overgaat tot het treffen van buitengerechtelijke incassomaatregelen, is Opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Opdrachtnemer, zijnde 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 200,- (zegge: tweehonderd euro).
30. In geval van (aanvraag tot) liquidatie, faillissement en/of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn alle vorderingen op Opdrachtgever, ook voor zover die betrekking hebben op Werkzaamheden die nog niet zijn uitgevoerd, onmiddellijk opeisbaar.
Annuleringsvoorwaarden
31. Annulering door Opdrachtgever/Coachee dient schriftelijk, dan wel mondeling gevolgd door een schriftelijke kennisgeving te geschieden.
32. Bij annulering door Opdrachtgever/Coachee van de Diensten en andere begeleidingstrajecten binnen 48 uur voor aanvang van de betreffende activiteit/werkzaamheden is Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen honorarium verschuldigd. In geval van annulering binnen 48 – 96 uur voor aanvang van de activiteit/werkzaamheden is Opdrachtgever 50% van deze kosten verschuldigd.
33. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen honorarium verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen Diensten van Opdrachtnemer.
Klachtenregeling, Toepasselijk recht en bevoegde rechter:
34. Opdrachtnemer voert de Opdracht/Diensten uit in overeenstemming met de “NOBCO Ethische Gedragscode” dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels en acht zich gebonden aan het Klachtenreglement van de NOBCO dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregelen en tuchtrechtspraak. De toepasselijke gedragsregels en reglementen zijn te vinden op de website van de NOBCO: www.nobco.nl.
35. Op de Diensten door Opdrachtnemer is de Kantoorklachtenregeling van toepassing. Deze regeling is te raadplegen op www.simmestalent.nl en wordt op verzoek kosteloos verstrekt.
36. De rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever, alsmede eventuele aansprakelijkstellingen daaronder begrepen, zijn onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen – voor zover gedragsrechtelijk en wettelijk mogelijk- zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Oost-Brabant.
Overige:
37. In geval enig beding in deze voorwaarden nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.
38. In geval een of meerdere bedingen nietig worden verklaard, dan wel worden vernietigd, dan wel ongeldig zijn, zullen Partijen de ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling overeenkomstig het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden en wel zodanig dat de nieuwe bepaling zo weinig als mogelijk verschilt van de ongeldige bepaling.
39. Indien er sprake is van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden en de Opdracht prevaleren de bepalingen zoals overeengekomen in de Opdracht.

Back To Top